Mūsu stāsts

Mūsu misija  ir veidot sociāli aktīvu un iekļaujošu pilsonisku sabiedrību, balstoties uz vienas no atstumtākajām un nesaprastākajām sabiedrības grupas – bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem, – resocializāciju.

Mūsu mērķis – SOCIĀLA INOVĀCIJA – starpnozaru mūžizglītības programma, kas izpaužas kā dažādu sabiedrības grupu mijiedarbība caur nodarbinātības, kultūras, sociālām, psiholoģiskām un pastorālām aktivitātēm

VALDE UN STATŪTI:

Valdes priekšsēdētājs: Mārtiņš Krūklis

Valdes locekļi: Egils Rupeks, Olga Kārkliņa

Dokumenti:

Statūti:

GADA PĀRSKATI, ZIŅOJUMI UN ATSKAITES

BIEDRU UZŅEMŠANA

Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības.

Kā kļūt par biedru?


  1. Iepazīsties ar biedrības darbību mājaslapā: stlukegroup.lv, FB profilā: SaintLukeGroup un klātienē Svētā Lūkas Atvērtajā mājā Bārddziņu ielā 2, Rīgā;
  2. Izlasi un iepazīsties ar biedrības statūtiem, kas pieejami mājaslapā: stlukegroup.lv/par-mums;
  3. Uzraksti iesniegumu brīvā formā, minot savu vārdu un uzvārdu, un izsakot vēlēšanos kļūt par biedru, adresē to biedrības valdei, neaizmirsti pievienot savu kontaktinformāciju (e-pasts, tālruņa nr.);
  4. Parakstītu dokumentu nogādā Svētā Lūkas Atvērtajā mājā Bārddziņu ielā 2, Rīgā;
  5. Divu (2) nedēļu laikā pēc dokumenta iesniegšanas gaidi atbildi uz minētajiem kontaktiem par turpmāko rīcību.

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums  ir jāuzskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vērds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

  • Biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  • Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
  • Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
  • Biedrs pārkāpj Biedrības statūtu prasības;
  • Biedra uzvedība vai izteiksme ir pretrunā vai kaitē Biedrības mērķu sasniegšanai.

Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei  lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

© Copyright - Svētā Lūkas atbalsta biedrība